Santa Anita Park. Arcadia, CA. 05-19-17 - Matt Kremkau